Provincie Limburg

Gesubsidieerde projecten 2022-2023

Onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid hebben als doel:

  • het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom
  • het voorkomen van schooluitval
  • het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

PXL – Verankering werkzame principes in curricula graduaatsopleidingen

Omschrijving:

Sinds september 2019 zijn de graduaatsopleidingen, de vroegere HBO5 opleidingen, ingekanteld in het hoger onderwijs (B.S. 16/07/2018). De graduaten zijn sterk arbeidsmarktgericht: minstens ⅓ van het curriculum bestaat uit werkplekleren. We stelden een belangrijk tekort vast in ons 1ste implementatiejaar: een belangrijke groep van graduaatstudenten blijkt onvoldoende arbeidsrijp voor werkplekleren. In het Onderwijsflankerend project van academiejaar 2021-2022 ontwikkelden we drie workshops die de arbeidsrijpheid van graduaatsstudenten, die uitvallen op werkplekleren 1, stimuleren. Hogeschool PXL wil de werkzame principes uit deze workshops tijdens deze verlenging distilleren en verankeren in de curricula van alle graduaatsopleidingen binnen de hogeschool. Op deze manier kunnen we de resultaten van het huidige project verder verduurzamen en bovendien beperken we de ongekwalificeerde uitstroom van graduaatsstudenten verder.

 

Projectverantwoordelijke: Dorien Jansen (dorien.jansen@pxl.be – +32 472 43 47 27)

 

Welzijnsregio Noord-Limburg – O-kan(s)

Omschrijving:

Met O-kan(s) wil Welzijnsregio Noord-Limburg, okan leerlingen tussen 14 en 16 jaar zo veel mogelijk empoweren en zo hun kansen en mogelijkheden binnen onderwijs, maatschappelijke integratie en de latere arbeidsmarkt verhogen. Welzijnsregio doet hiervoor  beroep op de expertise van externe partners (Stem Academy PXL, Groep Intro vzw, …). Samen met Stem Academy PXL willen we workshops aanbieden rond STEM binnen de scholen. Met Groep Intro vzw willen we dan weer samen werken aan een positief zelfbeeld voor de jongeren. Daarnaast willen we werken aan randvoorwaarden met een kwaliteitsvol aanbod in de zeer nabije omgeving van de scholen. Drempels als mobiliteit, toegang tot cultuur en financiële input willen we zo veel mogelijk weghalen.

De focus binnen het project ligt op de jongeren, beleving en de ervaring. Het doel is dat jongeren zich bewuster zijn van hun eigen interesses en talenten, en op die manier een bewustere studiekeuze kunnen maken.

Projectverantwoordelijke: Goele Kerkhof (goele@welzijnsregio.be –  011/ 23 87 34 of 0492/ 22 59 49 )

Stad Sint-Truiden en Ligo Limburg Zuid – Basiseducatie na OKAN

Omschrijving:

Het kan voor 17-jarige jongeren ontmoedigend zijn als blijkt dat je na een jaar Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) nog steeds over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt om in te stappen in het regulier voltijds onderwijs, een beroepsopleiding, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of een VDAB-opleiding. Ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten loert dan om de hoek.

Voor deze jongeren organiseert Stad Sint-Truiden samen met Ligo – Centrum voor Basiseducatie in samenwerking met onder andere de VDAB, CVO Q-rios, CVO Cursa, OKAN Hasp-O Centrum, de VDAB en het Agentschap integratie& inburgering het project ‘Basiseducatie na OKAN’, kortweg BENO.

BENO is een intensief oriëntatiejaar voor anderstalige nieuwkomers van 17 (18 jaar worden ten laatste op 30 juni van het lopende BENO-jaar) tot 23 jaar waarin:

    1.  De competenties van de jongeren versterkt worden; het betreft onder meer de (technische) kennis van het Nederlands (begrijpen, spreken, lezen en schrijven), wiskundige, ICT, communicatieve vaardigheden en voorbereiding op het theoretisch rijexamen rijbewijs B;
    2.  De jongeren kennis maken met praktische modules uit de VDAB- en CVO-beroepsopleidingen,… zodat de jongeren ontdekken waar hun ambities en talenten liggen en een meer doelgerichte keuze maken naar (beroeps)opleiding of werk.

Projectverantwoordelijke: Martine Evers martine.evers@ligo-limburgzuid.be

 

Nieuwe Kansen Geven – Nieuwe kans in balans

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Nieuwe kans in balans’

  • voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren,
  • betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

‘Nieuwe kans in balans’ beoogt jongeren aan de hand van leerplekleren en workshops op een laagdrempelige manier ervaringen te laten opdoen die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hierbij tracht dit project een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.

Contact: nieuwekansengeven@gmail.com

 

 

© 2023 Steunpunt Onderwijs Limburg