Provincie Limburg

Gesubsidieerde projecten 2023-2024

Onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid hebben als doel:

  • het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom
  • het voorkomen van schooluitval
  • het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

PXL – Taalcoaching

Omschrijving:

Dit project beoogt het inventariseren, kritisch bekijken en beoordelen van reeds ontwikkeld materiaal rond taalontwikkelend lesgeven en taalondersteuning in het hoger onderwijs bij uitbreiding om later de vertaalslag te maken (in een volgende aanvraag) naar de situatie en noden van de eigen hogeschool, Hogeschool PXL. Door een verzameling van hetgeen is al is ontwikkeld binnen andere hogescholen en vormingsinstellingen die aandacht besteden aan taal kunnen we een bundeling maken van ondersteuningsmaterialen rond kwaliteitsvol taalonderwijs en taalbeleid. Het blijvend inzetten op proces- en praktijkgerichte ondersteuning van lectoren rond taalontwikkelend lesgeven zal op deze manier kwaliteitsvol ondersteund worden. Door eerst in te zetten op deze brede verkenning van het materiaal kan er later gerichter gestuurd worden naar werkende systematische verankering in de reguliere werking van de hogeschool. Doordat we materiaal zullen bekijken vanuit verschillende invalshoeken en vanuit het perspectief van verschillende stakeholders werken we naar een breed gedragen taalbeleid binnen de gehele hogeschool.

Projectverantwoordelijke: Dorien Jansen (dorien.jansen@pxl.be – +32 472 43 47 27)

 

Welzijnsregio Noord-Limburg – O-kan(s)

Omschrijving:

Met O-kan(s) wil Welzijnsregio Noord-Limburg, okan leerlingen tussen 14 en 16 jaar zo veel mogelijk empoweren en zo hun kansen en mogelijkheden binnen onderwijs, maatschappelijke integratie en de latere arbeidsmarkt verhogen. Welzijnsregio doet hiervoor  beroep op de expertise van externe partners (Stem Academy PXL, Groep Intro vzw, …). Samen met Stem Academy PXL willen we workshops aanbieden rond STEM binnen de scholen. Met Groep Intro vzw willen we dan weer samen werken aan een positief zelfbeeld voor de jongeren. Daarnaast willen we werken aan randvoorwaarden met een kwaliteitsvol aanbod in de zeer nabije omgeving van de scholen. Drempels als mobiliteit, toegang tot cultuur en financiële input willen we zo veel mogelijk weghalen.

De focus binnen het project ligt op de jongeren, beleving en de ervaring. Het doel is dat jongeren zich bewuster zijn van hun eigen interesses en talenten, en op die manier een bewustere studiekeuze kunnen maken.

Projectverantwoordelijke: Goele Kerkhof (goele@welzijnsregio.be –  011/ 23 87 34 of 0492/ 22 59 49 )

Stad Sint-Truiden en Ligo Limburg Zuid – Basiseducatie na OKAN

Omschrijving:

Het kan voor 17-jarige jongeren ontmoedigend zijn als blijkt dat je na een jaar Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) nog steeds over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt om in te stappen in het regulier voltijds onderwijs, een beroepsopleiding, een Centrum voor Deeltijds Onderwijs of een VDAB-opleiding. Ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten loert dan om de hoek.

Voor deze jongeren organiseert Stad Sint-Truiden samen met Ligo – Centrum voor Basiseducatie in samenwerking met onder andere de VDAB, CVO Q-rios, CVO Cursa, OKAN Hasp-O Centrum, de VDAB en het Agentschap integratie& inburgering het project ‘Basiseducatie na OKAN’, kortweg BENO.

BENO is een intensief oriëntatiejaar voor anderstalige nieuwkomers van 17 (18 jaar worden ten laatste op 30 juni van het lopende BENO-jaar) tot 23 jaar waarin:

    1.  De competenties van de jongeren versterkt worden; het betreft onder meer de (technische) kennis van het Nederlands (begrijpen, spreken, lezen en schrijven), wiskundige, ICT, communicatieve vaardigheden en voorbereiding op het theoretisch rijexamen rijbewijs B;
    2.  De jongeren kennis maken met praktische modules uit de VDAB- en CVO-beroepsopleidingen,… zodat de jongeren ontdekken waar hun ambities en talenten liggen en een meer doelgerichte keuze maken naar (beroeps)opleiding of werk.

Projectverantwoordelijke: Martine Evers martine.evers@ligo-limburgzuid.be

 

Nieuwe Kansen Geven – Nieuwe kans in balans

Omschrijving

Het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen beoogt met project ‘Nieuwe kans in balans’

  • voorkomen van schooluitval van jongeren met fysieke, mentale of sociaal-emotionele beperkingen, zowel in buitengewone als in gewone secundaire scholen
  • verhogen van gekwalificeerde uitstroom van deze jongeren,
  • betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

‘Nieuwe kans in balans’ laat jongeren vanuit een talentgerichte visie ervaringen opdoen op leerplekleren en via workshops om zo  hun kansen op de arbeidsmarkt  te vergroten. Hierbij tracht dit project een professionele balans aan te moedigen tussen het ontwikkelen van online en offline vaardigheden die ze nodig hebben om stappen richting de arbeidsmarkt te ondernemen.

Projectverantwoordelijke: Tina Ramaekers, 0476 86 50 76, nieuwekansengeven@gmail.com

 

 

Ligo Midden-Noord – Basiseducatie na OKAN

Omschrijving

Het is een voltijds jaartraject voor laaggeletterde jongeren die na OKAN nog niet helemaal klaar zijn om te gaan werken of een beroepsopleiding te volgen. In het BENO-jaar is het doel de competenties van de jongeren te versteken en met hen op zoek te gaan naar hun interesses en talenten. Dit door hen enerzijds te versterken in hun basisvaardigheden: ze krijgen Nederlands (en Nederlands op de opleidingsvloer), rekenen, ICT en communicatie lessen die gegeven worden door Ligo. Anderzijds proeven ze van verschillende beroepsopleidingen binnen CVO’s (LBC, Cursa, De Verdieping). BENO is een erkende VDAB-opleiding. 

 

© 2024 Steunpunt Onderwijs Limburg